Götala under landshövdingen Harald Stakes och greven Hans Christoffer von Königsmarcks tid på 1600-talet.

Landshövdingen över Skaraborgs län, hade under 1600-talets mitt Götala som tjänstebostad, men kom senare att arrendera densamma av Hans Christoffer von Königsmarck, som förlänades Götala 1651 under drottning Kristinas regeringstid. Harald Stake var redan under sin livstid en legend och tjänstgjorde under flera svenska kungar, slogs på ännu fler slagfält och gick segrande ur de flesta - en krigare och förvaltare av stora mått under den svenska stormaktstiden. Oljemålningen är av en okänd konstnär.

 

I Skara stifts- och landsbibliotek finns bl a arkivet efter domkyrkosysslomannen J. P. Carlmark (1779-1870). Det är en blandning av topografi, originalbrev från kungligheter och stormän i trakten, som till exempel ätten Stake på Hönsäter i Götene kommun, Västergötland. Ättens mest berömde är krigsherren Harald Stake (1598-1677), som år 1648 utsågs till guvernör över Skaraborgs län. Han var dessutom nu generalmajor och upphöjdes 1651 till friherrligt stånd och kvarstod som guvernör över Västergötlands kärnområden, tills han den 27 mars 1658 utnämndes till guvernör i Bohuslän, med "Kongelf" som residensort och 1659 blev han generallöjtnant. I Carlmarks arkiv finns originalbrev och historiska handlingar, avskrifter och kopior som berör bl a Götala kungsgård vid Skara, under den tid landshövdingen Harald Stake hade Götala som residens. Under Götalas residensår på 1600-talet fanns här också Kronans fängelse, vanligen kallat Götala kista. Kartan från 1669 visar att det finns någon form av karaktärsbyggnad på Götala.

 

Götala på en lantmäterikarta 1669, visar att det då fanns en karaktärsbyggnad och på samma plats som den nuvarande huvudbyggnaden, som uppfördes 1889.

 

År 1651 verkar Götala ha förlänats till Königsmarck av drottning Kristina, vilket bland annat framgår i ett brev den 28 maj 1651 från Jean Ekeblad i Stockholm till sin bror Claude Ekeblad på Stola i Västergötland, där den förre skriver ”Major Standorf reser idag hädan och neder åt landet. Skall bliva i Halmstad. Han haver fått en hop gods där nere i Mark tillika med oberstleutnant Roos als man wollte sagen, vilken vill arrendera Götala av Königsmarck och sig där nedersätta att bo.” (Johan Ekeblad, Breven till Claes, om livet och hovet på Kristinas tid. Svenska Akademien 2004:30f.) Greve Hans Christoffer von Königsmarck (1600-1663) hade våren 1651 tilldelats Västervik och Stegeholm, som grevskap. Götala kom att ingå i hans domäner. Överstelöjtnant Roos kom aldrig att arrendera Götala, det gjorde Harald Stake istället. Oklart, som privatperson eller som landshövding. Greve von Königsmarck torde nog aldrig ha besökt Götala, men gården tillhörde släkten von Königsmark ett antal år, innan Götala drogs in till Kronan i samband med Karl XI:s reduktion på 1680, då alla grev- och friherreskap skulle återgå till kronan, likaså alla kungsgårdar med deras tillhörigheter. Kungsgården är på 1680-talet, en del av landshövdingen i Skaraborgs domäner och blir på 1690-talet översteboställe för Västgöta kavalleriregemente.

 

Hans Christoffer von Königsmarck, porträtterad 1651 av Matthäus Merian d y. Samma år förlänades han kungsgården Götala av drottningen Kristina, för dennes tjänster i hennes rike. Götala kom att vara förlänat i tre decennier åt släkten Königsmarck, innan konung Karl XI återtog den åt kronan 1681 i samband med reduktionen. 

 

Även Höjentorp, var landshövdingebostad under dessa år fram till 1660, men även det var sedan 1647 förlänat, i detta fall till greven Magnus Gabriel De la Gardie (1622-1686). År 1660 anvisades istället för Götala och Höjentorp, den nya landshövdingen Thord Ulfsson Bonde (1619-1683) Marieholms kungsgård, i Mariestad och kvarstod som hem för landshövdingen fram till 1997, då Skaraborgs län upphörde att existera. För att återgå till Carlmarks arkiv finns olika poster, som med tiden kan vara intressanta att ta del av, kronologiskt finns några poster före Harald Stakes tid som guvernör.

 

Öpet bref för Skara Borgare, att behålla under Staden Giöthali (Götala) Gård, som tillförne under Huset för en ladugård legat hafver. Dat Marieholm, d. 11 Apr. 1597. Carolus. (C. IX.) Sid. 9.

 

Kung Gustaf II Adolf, staden Göteborgs grundare, och talrik segrare av flera stora drabbningar under 30-åriga kriget på kontinenten, hade också tid att lägga sig i förvaltningen av sina kungsgårdar. Den 4 maj 1615 ville han ha en fårhjord vid Götala under Skaraborgs slott och gav Lorentz N. fullmakt att vara dess fårvaktare därstädes. Oljemålningen är av en okänd konstnär.
 

Kung Gustav II Adolf vill ha en "Fårahjord uti Vestergöthland vid Giötala (Götala) under Scaraborg" och förordnar "denne Brefvisaren Lorentz N." och ger honom fullmakt, "att han Wår fåravachtare dersammastedes vara skall". /Utdrag./ Stockholm, d. 4. Maji 1615. Gustavus Adolphus. Sid. 179 (Sid. 180 blank.)

 

Den 16 april 1649 undertecknar Harald Stake ett brev i landshövdingeresidenset Götala, där han ger tillstånd åt Sven Jacobsson i Skara att uppföra en knipphammare på sin egendom vid staden. Knipphammare var en äldre typ av snabbgående lätt vattendriven fallhammare som användes vid smide av produkter av mindre dimensioner.

 

* Götala, d. 16 april 1649. Tillstånd utfärdat av Harald Stake (friherre, krigare, riksråd, f. 1598, d. 1677) för Swen Jacobsson i Skara "at upräta och byggia een Kniphammar på sin ägendom wid Staden Skara...." Sid. 29.

* Tillstånd för Sven Jacobsson i Skara, utfärdat av Harald Stake, "att oprätta och byggia en Kniphammar på sin Egendom vid Staden Skara" och "att njuta dertill en brukelig karl med en dräng..." Giötala (Götala), d. 16 April, A:o 1649. Mindre än 4:o, 2 s. (l blank). Avskr. Sid. 45.

 

Gravvalv och minnessten över Generallöjtnant Harald Stake (1598-1677). Placerad på kyrkogården till Österplana gamla kyrka, Kinnekulle. Bild från Wikipedia. 

 

Greve von Königsmarck förlänas Götala våren 1651, vari följande brev får sin förklaring. Landshövdingen Harald Stake arrenderar sin forna tjänstebostad, åtminstone fram till 1664.

 

* Hennes Kongl. Majtts Nådige Resolution för Skara Stad; gifven d. 24 Dec. Åhr 1652. Grefve Königsmark behåller den Hagen, som under Göthla (Götala) gård skall vara bebrefvad, etc.; stadens tömtindelning, betalning för hästlega, Creatur vilse i staden, "sakören innom Stadsens Jurisdiction","Domkyrkjones samt Hospitalets så intrader som utgifter", om Marknader, om stadens skuld till "Ammiralitetet". Sid. 18.
* Landshöfd. H. Stakes förslag uppå Göthala (Götala) Gårds och underliggande Djurgårds ränta. L. Bjurum d. 9 november 1653. Original. (Sid. 94, 95 blanka). Sid. 93.
* Kort Förslag uppå Göthala Gårdh (Götala gård) med underliggjande Djurjgårds Räntta, som af gamble och nye Jorde-Böcker är att ehr-fahra. Actum Bjurum, d. 9 Novembr. A:O 1653. Harall Stake (Harald Stake). Sid. 242. 4:o 4 s. (s. 241 och s. 244 blanka).

* Utdrag af R. R. Baron. H. Stakes bref til Inspectoren öfver Vesterviks (Västervik) Grefskap, Eusebius Boltius. Bohus, d. 5 Julii 1661. Angående arrendesumma för Göthala gård. Sid. 145.

* Kravbrev från Hans Kristoffer von Könijgsmarcks (1600-1663) arvingar till Harald Stake på bland annat tio års Ränta for ”Göthala Konungs Gård", åren 1655-1664. Stockholm, d, 22 Augusti 1665. 4 s. (2 blanka). Sid. 109. "På dragande Kalls och Embetes wägnar", undertecknat med sex namnteckningar.

 

Harald Stakes huvudbaner, Hönsäters kapell, Kinnekulle. Bild från Wikipedia.

 

Efter reduktionen 1680 då Götala året efter åter har blivit kungsgård, intygar skrivaren på Skaraborgs landskansli Gabriel Tyresson Hadelin (1662-1710) ett brev på Götala, den 8 januari 1686.

 

* Rächningh på the penningar iagh af Hans Nåde mottogh och är handlade i Skara.: Att thesse penningar äro så richtigt uthgifne .... betygas sant wara. Giöthala (Götala), d. 8 Jan. 1686. Gabriel Hadelin. 4:o 4 s. Sid. 67. 1)
1) Skrivaren på Skaraborgs landskansli Gabriel Tyresson Hadelin.Han adlades 1697 till Leijonstolpe, ägare till Hushagen i Skärvs socken, Helleberg i Hällums socken och Torp i Velinge socken (alla i Skaraborgs län.). Född 1662-04-05. Skolpilt i Visingsö skola 1668-05-14. Gymnasist i Växjö 1679-08-19. Student i Uppsala 1680-07-30. Skrivare på Skaraborgs landskansli 1684. Jägerifiskal i Skaraborgs län 1687-05-07. Kronobefallningsman över Höjentorps fögderi 1688-04-23. Häradshövding över Vartofta, Frökinds, Laske och Barne härader 1694-03-15. Adlad 1694-08-15 (introducerad 1697 under nr 1315). Död efter en 8-årig svår sjukdom 1710-11-07 på Hushagen och begraven i Varnhems klosterkyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han blev 1689 av sin förman, landshövdingen i Skaraborgs län, friherre Per Örneklou hos konung Carl XI angiven såsom den där skulle hava begått stöld, försnillning, förfalskning och dråp samt andra uti icke mindre än 69 punkter uppräknade brott, men blev av en tillförordnad kommission alldeles oskyldig befunnen och genom dom av 15 mars 1690 frikänd samt ansedd hava sin kronofogdesyssla med största flit och trohet förrättat. Höll stränga rannsakningar om det i Vartofta härad och Habo socken angivna trolldomsväsendet och bragte åtskilliga personer till avstraffning därför.' Gift 1:o 1688-04-16 i Daretorps socken, Skaraborgs län med Christina Band, född 1667-08-17, död i barnsäng 1691-11-15, dotter av handelsmannen i Göteborg Nils Adriansson Band och hans 2:a hustru Brita Larsdotter. Gift 2:o 1692-08-03 på Marieholms landshövdingresidens vid Mariestad med Regina Düben, född 1669-07-00, död 1735-09-17 på Hushagen, dotter av ryttmästaren Peter Düben och Regina Wolff samt syster till överstelöjtnanten Peter Düben, adlad von Düben.
* DeSignation och Förtechningh på mitt folck Här vidh Mariaeholm (Marieholm) och Giötala(Götala). "1. Gabriel Hagelin (Hadelin), som uthi trenne åhr wijd Cantzliet (ca 1687) upwachtat att giöra sigh meriterad till någon Kongl. Mayzttz /Nåd/ har wäll warit i mitt brödh men uthan Löhn ..." 2 s. (1 blank). Sid. 87.

 

Harald Stakegatan i Gamlestaden i östra Göteborg.

 

* Antekningar af K. Carl XI uti Almanach för år 1696. Egenhändig avskrift av original i Stifts- och landsbiblioteket i Skara. (Karl XI vistades på 1685, kanske även 1696?)
* Geometrisk Charta öfver Konungsgårdarne Göthala (Götala), Skaraborgs och Gjälquists tillhörigheter uti Skaraborgs Län, Skånings Härad och Skara Sockn, författad år 1682 af framlidne Landtmätaren M. E. Fillmer och renoverad år 1746 af Sven Leffler. /Sid. 72 blank./ Sid. 69.

 

Belägenheten av Harald Stakegatan i Gamlestaden i östra Göteborg.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0