Varnhem innan munkarna - arkeologiska utgrävningar 2015.

Arkeologen Harri Blomberg studerar skelettdelar från en tidigkristen grav i Varnhem, den 2 juli 2015.
 

Varnhem innan munkarna kom är ett forskningsprojekt som arkeologer på Västergötlands museum har arbetat med det senaste decenniet och kring en tidigmedeltida kyrkogrund från 1000-talets första hälft – kryptkyrka – har man funnit en begravningsplats med omkring ett par tusen kristna gravar från 900- till 1100-talet, varav endast en mindre del är undersökta. Alltså kristna gravar från vikingatiden, vilket omkullkastar många teorier om Västergötlands kristnande. Det skedde ställvis redan på 900-talet.

 

Varnhems stenkyrka med krypta från slutet av vikingatiden,byggd under första hälften av 1000-talet.
 

Under ett par veckor under månadsskiftet juni-juli 2015 har ett 50-tal arkeologstudenter från Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet under ledning av arkeologerna Maria Vretemark och Tony Axelsson förberett en överbyggnad som dessa år ska resas över kyrkoruinen, samtidigt som man har avgränsat kyrkogårdens omfattning och dessutom varit och naggat på den vikingatida storgård som stod som garant för de tidiga kristna. Överbyggnaden måste till för att skydda kyrkoruinens murar, så de inte sprängs sönder av bland annat vatten i de stora temperaturskiftningar vi har i Norden.

 

I informationstältet fick besökaren av utgrävningen ta del av framtidsplanerna för den tidigkristna kyrkoruinen, som kommer att överbyggas av en utställningsbyggnad.
 
Avgränsningsutgrävningsgropar mellan kyrko- och klosterruin.
 

Jag har följt utgrävningen i Varnhem alltsedan jag utbildade mig till arkeolog för tio år sedan och även om man som lekman kan med lätthet ta del av publika arkeologiska undersökningar, så är det med ett annat djup och större förförståelse jag numera deltar eller besöker arkeologiska undersökningar.

 

Utgrävningsbilder från Varnhem, den 2 juli 2015.
 

Min arkeologiska utbildning har jag fått vid Göteborgs universitet, så därför blev besöket i Varnhem den 2 juli 2015, även möjlighet att se vänner och bekanta arbeta med denna fantastiska arkeologiska plats. Tony Axelsson introducerade platsen och under Maria Vretemarks ledning följde jag med den dagliga visningen kl 13.00 av Varnhems kyrka, dessutom på ett djupare plan fick jag ta del av doktoranden Malou Blanks inmätningar av skelett, samt arkeologstudenterna Jessica Nilssons och Matilda Forséns skilda utgrävningsytor, vilket var mycket givande, då denna heta och soliga torsdag, var på två olika nivåer i kristna gravars framgrävande.

 

Arkeologen Maria Vretemark berättar om den arkeologiska utgrävningen i Varnhem 2015, för intresserade besökare.

 

Jessica, som är från Uddevalla, hade precis avslutat en grav och påbörjat en ny, så jag fick bland annat se ett helt framgrävt skelett, som ska till Västergötlands museum för vetenskaplig analys under osteologen Maria Vretemarks ledning, men Jessica kunde även visa mig spåren av en ny grav, vars kista hon troligtvis hittade rester ifrån. Träet är inte bevarat, utan kistans spikar i detta fall.

 

Skelettdelar och spikrester av en kista, bevaringsförhållandena är tämligen goda i den kalkrika västgötamyllan.
 

Matilda, från Kiruna, i sin tur dokumenterade slutfasen av en kristen grav, där hon fotograferade, mätte och beskrev sitt fynd.

 

Dokumentation av en tidigkristen grav i Varnhem.
 

Det var även här Malou, kom och mätte den döde innan den upptogs, så man på undersökningskartor kan se hur och var de har legat.

 

Inmätning av en tidigkristen grav i Varnhem.
 

Fordom begrovs män och kvinnor olika, barn och trälar placerades på olika ställen. Begravningssederna kom också att ändras under århundradena, men till skillnad mor hednatid, så är gravgåvorna nästan obefintliga. En kniv vid bältet, en silverring eller någon pärla, mycket mer återstår inte bortsett från mycket välbevarade skelett. Den tidigkristna kyrkogården angränsade till en storgård, som sannolikt har haft hallbyggnad, trälbostäder och liknande har också lämnat spår, bland annat av brynen och yxor, samt de arkeologiskt intressanta stolphålen som indikerar byggnadslämningar från järnåldern i detta fall och så vidare.

 

Fynd - bryne.
 
Fynd - kniv med silverlindning i före detta skaftet.
 
Fynd - två pärlor.
 
Fynd - blå guldfolierad pärla.
 

Bland besökarna träffade jag bland annat Emil Lilja, studiekamrat från masterprogrammet Arkeologisk praktik och teori vid Göteborgs universitet, som är bosatt i Falköping och Ingvar Axelsson, en kursdeltagare från Varnhem, från vårens studiecirkel om forntida begravningar och gravfält, som jag höll i Fornminnesföreningen i Göteborgs regi, tillsammans med vår kassör Gunnel Peterson och föreningsmedlemmen Patrik Castillo. Ingvar Axelsson var också med och besökte Lilla och Stora Vadet den 11 april i år, då Historieforum Västra Götaland besökte torpet.

 

Varnhemsbo 2015.
 

Det blev en mycket givande dag i Varnhem och alla studenter från Göteborgs universitet var oerhört duktiga och gjorde för Västergötlands fromma ett fantastiskt jobb. Något som även gagnar oss som bor nästangårds i Götala.

 

Varnhems klosterkyrka, den 2 juli 2015.

RSS 2.0