Sveriges nationaldag 2015.

Svenska flaggan upphissad på Götala herrgård, den 6 juni 2015.
 
Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag firas den 6 juni varje år och är en helgdag i Sverige och Du gamla, du fria är Sveriges nationalsång, skriven av Richard Dybeck 1844 i form av två strofer till en gammal folkmelodi.
 
Tempelbackaleden.
 
Tempelbacken i Götala.
 

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
du tysta, du glädjerika sköna!

 

Götala allé.
 
Torpet Viljet.
 
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel, dina ängder gröna,
din sol, din himmel, dina ängder gröna.
 
Torpet Lilla Vadet.
 
Torpet Stora Vadet.
 
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
 
Enskärig plog är den äldsta plogtypen och har endast en plogkropp. Järnplogen utvecklades under 1800-talet, och vid sekelskiftet 1900 fanns enskäriga plogar av järn, såsom denna ovan, använd på Stora Vadet i Götala. Den enskäriga plogen användes vid plöjning, ett slitsamt arbete även om man hade hjälp av hästar.
 
 
RAÄ Skara 94.
 
RAÄ Skara 92.
 
Jag vet, att du är och blir vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!
 
Brygghuset på Stora Vadet.
 

 
Bildmaterialet är fotograferat av Harri Blomberg, den 6 juni 2015.
 
Marie kyrkogård i Skara.
 
Skara - Lundsbrunns järnvägar.
 
Järnvägsparken i Skara.

Tingstraditioner bland vikingaättlingar i västerled.

Skolplansch från första hälften av 1900-talet, föreställande en svensk tingsplats under medeltiden, skapad av Olle Hjertzberg.

 

I mina forskningar om tingsplatser har jag bland annat besökt Island, Irland och Danmark. Jag tar även del av nya rön i form av det som skrivs och de föreläsningar som ges. Tingstraditionen i exempelvis i Vendsyssel påminner om den som finns i Götaland och kan vara lite svårfångad i tid och rum, medan bland nordborna i västerled som i Dublin så renodlades den. Olik som den var mot det inhemska, hittas den lättare när man forskar kring detta.

 

Professor Steve Harding föreläser hösten 2014 i Göteborg under Arkeologi På Väg. 

 

Fredagen den 12 september 2014 besökte jag 2nd Iron Age Conference in Göteborg, sammankallad av arkeologen Mari Wickerts på Göteborgs stadsmuseum, som berörde The North Sea Routes. Influences and contacts during the Vendel period and the Viking Age och bland många riktigt intressanta föreläsningar fanns en av professor Stephen Harding, vid University of Nottingham, England som upptog tingsplatser på de Brittiska öarna. Fokus riktades bland annat på Thingwall, som är ett samhälle på drygt 3000 invånare, beläget sydväst om staden Birkenhead på halvön Wirral i nordvästra England (regionen North West England). Ortnamnet þing vollr har man där på samhällsskyltarna översatt till engelskans assembly field, vilket betyder tingvalla eller tingsplatsen på modern svenska.

 

Professor Steve Harding berättar om Thingwall-skylten vid Pensby Road i Wirral.

 

Liknande platsnamn på de Brittiska öarna hittar man samhället Dingwall på knappt 5500 invånare, beläget i Highland i norra Skottland och namnet Tingwall förekommer på både Orkney- och Shetlandsöarna, vilket tyder på att man hade ting av skandinavisk typ och på Isle of Man mitt i Irländska sjön finns ett eget parlament – Manxparlamentet – som härleder från vikingatiden, vilket ännu idag sammanträder på Tynwalddagen (Isle of Mans nationaldag), omkring den 5 juli varje år på en trappstegsförsedd jordhög som kallas Tynwald Hill i byn St John's – ännu ett exempel på hur den nordiska tingstraditionen med thingvellir eller tingvalla lever vidare.

 

Tingshögen på Isle of Man, fotograferad av Richard Hoare.
 

Det bör påpekas att tingsplatsen på Isle of Man har flyttats runt under århundradena, exempelvis finns ett Old Tynwald site på Isle of Man. En inskrift på platsen återger året 1428, då den stenomgärdade platsen användes till ting, på grund av dess centrala läge på ön.

 

Old Tynwald site på Isle of Man, som användes 1428, fotograferad av Andy Radcliffe.

 

För att återgå till bosättningen Thingwall på halvön Wirral i nordvästra England är den nedskriven i Domesday Book från år 1086 såsom Tuigvelle och har därefter varit känd som Fingwalle (1180); Thingale (ca 1250) och Thynghwall (1426). Det finns även ett herresäte i Liverpool som heter Thingwall Hall, och var under vikingatiden en tingsplats enligt professor Stephen Harding. Ytterligare en tingsplats hittas i nationalparken Lake District i Cumbria i nordvästra England.

 

Tingshögen i Little Langdale, Lake District, fotograferad av Philip Halling.

 

Där i en dalgång som heter Little Langdale hittas vid bondgården Fellfoot Farm tingsplatsen Thing Moot (The Ting Mound), som är en naturlig kulle som torde ha blivit avsiktligt terrasserad för tingsändamål på 900-talet.

 

Tingshögen i Little Langdale, vattenmålning av W. G. Collingwood.

 

Terrasserna syns tydligt på en vattenmålning som konstnären William Gershom Collingwood (1854-1932) har gjort av platsen. Han har även målat den berömda tavlan från vikingatidens Alltinget på Island, där lagmannen talar.

 

Professor Steve Harding berättar om konstnären William Gershom Collingwood, samt om tingsplatser i England och på Island, avbildade av den senare.

Tingshögarna i Norrala och Söderala i Hälsingland.

Fotografi från 1933 av Axel Andersson på en förgylld vindflöjel från Söderala kyrka, originalet som finns på Statens historiska museum sedan 1917 torde ursprungligen ha suttit i stäven av ett skepp under vikingatidens senare del, men har sedan återanvänts som vindflöjel på Söderala kyrka.
 

Den här bloggen spretar emellanåt åt olika håll, men som sagt alltid ur Götalas horisont. Idag ska vi ta oss norrut till Hälsingland, där jag har en vän som heter Kristina Pallin och är från Norrala socken utanför Söderhamn. Hon har upplyst mig (och bistått mig vänligen med bilder) om att i hennes hemsocken och i grannsocknen som heter Söderala finns tvenne olika tingsplatser, knutna till forntida storhögar. De är båda väl intressanta som resmål för den som intresserar sig för tingstraditioner i Norden, de atlantiska öarna och de delar av Storbritannien och Irland som har varit delar av nordiska tingstraditioner. Vi vet att tingshögar har varit vanliga och vi ska i sommar titta lite närmare på dessa, för att lättare framledes kunna diskutera Götalas eventuella tingsplats i hedendom/tidigmedeltid. Föreställningen om att det har varit en tingsplats är minst lika intressant, för det kan vi bland att se angående Berghögen i Söderala.

 

Bergahögen i Söderala, fotografi från 2015 av Kristina Pallin, Norrala.

 

I byn Berga i Söderala socken ligger en storhög som mäter 25 meter i diameter och är 5 meter hög. Storhögen är sannolikt anlagd på 500-talet e Kr, men ingen undersökning har gjorts. På gravfältet finns ytterligare en hög (12 meter i diameter och 1,5 meter hög), fem runda stensättningar och en stensträng. Gravfältet mäktigaste stensättning har en kraftig och välmarkerad kantkedja och är uppbyggd av nästan meterstora stenar.

 

Bergahögen i Söderala, fotografi från 2015 av Kristina Pallin, Norrala.
 

Vid Bergahögen har det spekulerats om det kan ha varit kult− och tingsplats i det gamla folklandet Alir. Söderala hembygdsförening tog i alla fall fasta på spekulationerna och ristade in följande i sten vid Bergahögen:

 

Bergahögen, den största i Alir. Danad av människohänder, troligen tingsplats. Möjligen från 500-talet, inristat 1975 av Söderala hembygdsförening.

 

Bergahögen i Söderala, fotografi från 2015 av Kristina Pallin, Norrala.

 

Påminner mig om det monument över alla Götars ting, som Skaras borgmästare Gustaf Eksell år 1933 ville uppföra på Tempelbacken i Götala.

 

Bergahögen i Söderala, fotografi från 2015 av Kristina Pallin, Norrala.

 

Oavsett vad kom med tiden en tingsplats att flyttas till byn Berga, då Ala tingslag som hade sin tingsplats i Mo-Myskje flyttades till Berga 1877, strax utanför Söderala, där ett nytt tingshus stod klart 1891. Invigningen ägde rum två år senare (1893). Då Söderhamns tingslag uppstod strax efter andra världskriget, drogs tingsstället i Söderala in och flyttades till Söderhamn, som även blev kansliort.

 

Bergahögen i Söderala, fotografi från 2015 av Kristina Pallin, Norrala.
 

Även i Norrala finns en tingshög vid Kungsgården, här manade Gustav Vasa manade hälsingarna påsken 1521 att ansluta sig på hans sida i resningen mot den danske Kristian II. Det är en gammal gravhög – storhög som vid andra historiskt belagda storhögar i Norrala kännetecknar en hednisk centralbygd i denna del av Hälsingland och tingshögen avbildades redan under Finska kriget 1809 av Carl Edvard Bladh (1790-1851).

 

Sydösterbottningen Carl Edvard Bladhs teckning av tingshögen i Norrala 1809.

 

De stora gravhögarna fungerade som naturliga samlingspunkter för tingsförhandlingar i de gamla hövdingadömena. De äldre tingsplatserna har därför varit de lämpligaste lokalerna för kungsgårdarna i den svenska kronans gradvisa övertagande av kontrollen över Norrland – genom att anknyta till äldre maktstrukturer försökte man skapa legitimitet för sina anspråk. Att det funnits en koppling mellan storhög, tingsplats och kungsgård indikeras bland annat av ett omnämnande från senast 1343 av ett allmänt ting som hållits vid Norrala kungsgård, som då uttryckligen kallas Södra Högen. Det ovannämnda brevet med årtalet 1343 talar om att ett allmänt ting hållits vid Södra Högen, dvs. Norrala kungsgård. Sannolikt var det också just vid kungsgården som ett gemensamt ting för de norrländska kustlandskapen hölls i Norrala (jn placitacione Nøralom, ”på tinget i Norrala”) något av åren 1371–1373. Representanter för hela menigheten i Hälsingland, Medelpad och Ångermanland var då samlade vid detta ting för att begära av kung Albrekt av Mecklenburg att få behålla de lagar, rättigheter, bestämmelser och sedvänjor som man tidigare haft och att kungen inte skulle byta ut fogdarna och befallningshavarna i dessa områden. Man anhöll dessutom om förskoning från pålagor och om att de själva skulle få välja (under-)lagmän i enlighet med sina gamla lagar.

 

Vasamonumentet  på den gamla tingshögen i Kungsgården, Norrala i Söderhamns kommun, Hälsingland. Fotografi från juli 2010 av Urban Sikeborg i Sollentuna.
 

Den ursprungliga storhögen i Kungsgården finns kvar under den ansenliga kulle där Vasamonumentet står sedan 1773. Högen betecknades 1763 som Kungsgårdshögen och den anges i en odaterad 1800-talsförteckning från Norrala över fornminnen i socknen uttryckligen vara en gravhög och kallas Kungsgårdens Tingshög. Nils Johan Ekdahl anger under sin inventering av fornminnen i Hälsingland åren 1827–1830 att denna hög var omkring 1,5 meter hög och 16,2 meter (27 alnar) i diameter.

 

Fotografi från 1933 av Axel Andersson på en förgylld vindflöjel från Söderala kyrka, originalet som finns på Statens historiska museum sedan 1917 torde ursprungligen ha suttit i stäven av ett skepp under vikingatidens senare del, men har sedan återanvänts som vindflöjel på Söderala kyrka.
 

 

Ett kopparstick av runstenen i Norrala socken i Hälsingland, Sverige, vilket ingår i Johan David Flintenbergs Dissertatio historica de territorio australi Helsingiæ, andra delen (Uppsala 1785). Kopparsticket är en mycket exakt reproduktion av Olof Rehns teckning 1763. Den ursprungliga teckningen förvaras som nr 88 i »Samling af Ritningar, Gravurer och Beskrifningar, öfver större delen, af de til Swerige hörande Provincers Märkvärdigheter och Antiquiteter», vol. F.m. 18, Kungliga Biblioteket, Stockholm.

RSS 2.0