Vandring i forntidslandskapet i Floby.

Det var en trevlig vandring med "Fornminnesföreningen i Göteborg" under överseende av undertecknad och Flobybon Gunnar Creutz, hans insats som lokalguide var mycket uppskattad. Här besöker gruppen en stor stensättning från järnåldern i Sörby socken.
 
Årets första forntidspromenad, tillsammans med Fornminnesföreningen i Göteborg, skedde i Floby i Falköpings kommun, lördagen den 28 mars 2020. Vi vandrade drygt fem kilometer i ett mycket intressant kulturlandskap med många fornminnen och ett säreget stenmurslandskap från klockan tio på förmiddagen till klockan två på eftermiddagen.
 
Invid Grisslebäcken i Sörby socken, finns en kvarn, smedja och ett par stenbroar.
 

 
Besöket i Sörby-Floby, den 28 mars 2020 är en av flera fornminnesvandringar, som "Fornminnesföreningen i Göteborg" har anordnat sedan sin tillblivelse 1886.

Stenmurslandskapet i Väsmestorp – ett livsverk av Erik Andersson.

Stenmurslandskapet i Väsmestorp, utanför samhället Floby i Falköpings kommun.
 

På Västergården i Väsmestorp i Sörby socken, utanför samhället Floby bodde lantbrukaren Erik Andersson, som född den 1 april 1895 i Marka socken, belägen väster om staden Falköping i Västergötland. Han kom under åren 1910-1930 att skapa sig ett säreget kulturlandskap invid sin gård, genom att bygga dessa stenmurar.

 

Västergården i Väsmestorp i Sörby socken.

 

Erik Andersson var alltså 15 år när han började, kanske han inspirerades av en annan stenarbetare – Greningen – som årtiondena före hade lämnat synliga spår av stenmurar, stenkällare och stenbroar i bygden.

 

Minnesstenen (RAÄ Sörby 53) från år 1920 och de intilliggande stenmurarna, som artikelförfattaren har besökt fyra gånger under mars månad 2020, inför en kommande guidning med Fornminnesföreningen i Göteborg, som har en forntidsvandring i stenmurslandskapet, den 28 mars 2020. 
 

För 100 år sedan - anno 1920 - reste lantbrukaren Erik Andersson en minnessten, då ett avsnitt i hans odlingslandskap i dalgången vid Västergården var färdigröjt och förskönat med välresta stenmurar. Minnesstenen (RAÄ Sörby 53) är 1,3 meter lång, 0,6 meter bred, 0,5 meter tjock (N-S). På östra sidan finns inhuggen en text: "1920" och sitter 0,75 meter från basen. Den får symbolisera resultatet av ett helt livs odlarmöda som kan ses i Väsmestorps stenmurslandskap.

 

Det hävdade kulturlandskapet utanför Floby med de välbevarade kraftiga stenmurarna är ett av Falköpings kommuns mest illustrativa exempel på stenmurslandskapet. De mäktiga och vackra stenmurarna i landskapet i dalgången vid Grisslebäcken (även kallad Storebrobäcken och Väsmestorpsbäcken) vittnar om en ovanlig odlarbragd. Lantbrukaren Erik Andersson i Väsmestorp i Sörby socken slet hårt under två årtionden för ett sekel sedan (1910- och 1920-talen) med att odla upp sänkan mellan de båda vackra ängssluttningarna. Marken var mycket stenbunden, men med egen kraft bröt han upp stenarna, med järnspett och trästång (vågt). Han lyfte själv upp de flesta av dem i stenmurarna. Tidvis hade han hjälp av hästsläpa och stenkran. ”En fråga inte efter hur en slet på den tiden”, brukade Erik Andersson säga.

  

Området har stort värde som ett av Falköpings kommuns mest illustrativa exempel på stenmurslandskapet, vilket kom att känneteckna stora delar av Västergötland (andra fina exempel finns i Varnhem och Göteborg) efter skiftena på 1800-talet. Det hävdade kulturlandskapet med de välbevarade kraftiga stenmurarna är av största vikt för områdets karaktär.

 

I dalgången vid Grisslebäcken (även kallad Storebrobäcken och Väsmestorpsbäcken) har det funnits flera kvarnar och smedjor under äldre tider, nuvarande kvarnen byggdes 1936 och har bakom kvarnhuset en lämning efter en kvarnränna.

 

Vattenkvarnen i dalgången byggdes 1936 av Erik Andersson, mannen som lade de stora stenmurarna, men delar i kvarnen är betydligt äldre och kommer från nedlagda kvarnar i Östra Tunhem, Gökhem, Trävattna och Torbjörntorp, alla i Falbygden. Vattnet till kvarnhjulet ledde i en numera torr kanal, som var ingrävd i åssluttningen och som fick sitt vatten från bäckenen bit uppströms. Vattentillgången var emellertid för liten en stor del av året och det var bara vår och höst som det stora kvarnhjulet orkade dra runt kvarnstenen. Sedan 1996 sköts kvarnen av Sörby-Floby hembygdsförening.

 

Gunnar Creutz som har guidat artikelförfattaren i stenmurslandskapet, berättade att huvudaxeln i ”Erika kvarn” (på rikssvenska Eriks kvarn och ses som den övre byggnaden på bilderna, den nedre är en smedja som har flyttats till Grisslebäcken på 2000-talet) från år 1936 kommer från en kvarn vid Lillegården i Östra Tunhems socken. Det stora kugghjulet kommer från en kvarn i Skår i Gökhems socken. De fyra ekstoplar som bär upp kvarnverket är från Gullåkra kvarn i Trävattna socken. En lyftanordning för att lyfta av den övre kvarnstenen kommer från en kvarn i Torbjörnstorps socken.

 

Smedjan nedanför kvarnen är betydligt yngre, även om det tidigare låg en smedja utmed bäcken ca 100 meter uppströms, men den försvann i början på 1900-talet. Senare byggdes en smedja uppe i backen bakom Västergården och när Mikael Fransson i modern tid köpte gården så skänkte han verktygen och städet från smedjan till Sörby-Floby hembygdsförening. Denna byggnad har tidigare varit gårdssmedja i Ballstorp Edsvära, och skänktes till hembygdsföreningen av ägaren Göran Brink. Nedplockad 2001 och uppbyggd 2003, godkänd till bruk av sotarmästaren tio år senare och invigd i juni 2013.

 

Den gamla kyrkvägen från Torrevalla säteri till Sörby kyrka har haft många upphovsmän under äldre tider. Här hittas även en gränssten från laga skifte och ännu i befintlig gräns (RAÄ Sörby 153) och en gropavall (RAÄ Sörby 155), markerad på Väsmestorps bys laga skifteskarta från 1852.
 

Kyrkvägen (RAÄ Sörby 152), är cirka 1070 m lång (Ö-V) och 4-15 m bred, utgör en del av kyrkvägen från Torrevalla säteri till Sörby kyrka. Den begränsas till största delen på båda sidor av stenmurar, vanligen 0,3-0,6 m höga, ställvis intill 1 m hög av vanligen 0,2-0,5 m stora stenar. Murarna utgörs både av enkel- och dubbelmurar. Vägen har i denna del karaktär av fägata. På en sträcka av 270 meter i väster är inga stenmurar. Idag framförallt nyttjad som vandringsväg och brukningsväg. Vägsträckningen fortsätter i väster in i villaområde. Vägsträckningen fortsätter i öster, men är här i permanent bruk som skogsväg.

 

Stenmurslandskapet i Sörby-Floby nås enklast om man följer den utstakade Flobyrundan, som är utmärkt som vandringsled (sammanlagt 10 km på båda sidor av Västra stambanan som delar samhället i två delar). Under mina vandringar i bygden har jag guidats av Gunnar Creutz; han och hans far Sture Creutz har forskat mycket kring Sörby-Flobys äldre tider.
 

 
Saddam Tubio från Filippinerna beskådar de vackra stenmurarna i Trolls (fi. Trolssi) den 9 juli 2019, under en resa från Sastmola i norra Satakunda till Sideby i södra Österbotten.

 

Det har också funnits imponerande stenmurar i min finländska hembygd. I Sideby fanns det flera, bland annat i Norrback, vid Söderändan och Norrändan. I området söder om Sideby kyrkby mot Appelö och vidare mot Satakunda finns det ännu många imponerande stengärdsgårdar. Stengärdesgårdarna i Sideby försvann dock till största delen när vågbrytaren i Kilhamn byggdes på 1950-talet, dock fortsätter man också att bygga nya stenmurar, varav stenbyggaren Jukka Myllyniemi i Kristinestads kommun är ett föredömligt exempel.


Greningens stenbro, jordkällare och stenmurar.

Bronsåldersröset Faxerör är det mest imponerande fornminnet i Flobytrakten. Här avbildad på ett gammalt foto i samlingarna tillhörande Falbygdens museum. Enligt sägnen vilar i gravröset kung Faxe, som var en lokal storman. Om man tittar på den gamla bilden, så ser man på stenarnas storlek att ingen är större än att den går att lyfta. Stenarna har nämligen burits upp av storgårdens befolkning, som bodde ganska nära röset. Inte långt bort ligger också ett annat stort bronsåldersröse.
 

I västgötska Sörby socken, utanför samhället Floby i Falköpings kommun finns många fina stenarbeten att beskåda, alltifrån stora bronsåldersrösen, järnåldersgravar och det för området fängslande stenmurslandskapet.

 

Greningens stenbro syns på en gammal bild i samlingarna tillhörande Falbygdens museum.

 

En av de skickligaste stenarbetarna hette Johannes Andersson, allmänt kallad ”Greningen”, som lade många vackra stenmurar, samt byggde välvda jordkällare och broar i bygden under senare delen av 1800-talet. Han föddes den 29 september 1839 i Jäla socken, men kom att bo större delen av sitt liv på ”Sörby slätter”, som var Sörby bys tåbebyggelse, där hans hem hittas som en torplämning, bestående av två husgrunder och 1 källargrund, under den antikvariska beteckningen RAÄ Sörby 118, uppmärkt med en skylt där det står NR 46 GRENINGENS, enligt torpinventeringen utförd av Sörby-Floby hembygdsförening. Greningen dog 79 år gammal den 23 maj 1919 i Hallabo i Sörby socken.

 

Fädreven i Torrevalla i Sörby socken anlades av Greningen på 1870-talet.

 

I trettioårsåldern under 1870-talet lade Greningen stenmurarna invid Torrevalla säteri i Sörby socken, som ingick i fädreven från säteriets ladugård till beteshagarna. En fädrev är en väg med stenmurar på båda sidor och det var lätt att driva korna på bete mellan de båda murarna.

 

En vacker domarring på åsen norr om Väsmestorp i Sörby socken, i backgrunden syns torpet ”Lillingens” med uthus och jordkällare. Sistnämnda byggnaden uppfördes av Greningen. Sörbys utmarker var förr ljunghedar med enbuskar, men är numera skogsbevuxna. Bilden härrör från samlingarna tillhörande Falbygdens museum.

 

I Väsmestorps utmarker i Sörby socken finns ytterligare två fina stenarbeten att beskåda, utförda av Greningen. Den första är det forna torpet ”Lillingens” (NR 22 LELLINGENS HALLEBERG) jordkällare (RAÄ Sörby 149). Källaren är 8×5 m och 2 m hög med ett mycket vackert valvslaget tak. Ingången är åt norr.

 

Domarringen och jordkällaren kvarstår vid torpet Lillingens, dessutom stengrunder från torp och uthus. I denna del av Sörby socken hittar man ett 40-tal husgrunder från gammal bebyggelse. En av de öde boplatserna är just ovanstående Lillingens. Det var när folkmängden ökade, främst under 1800-talet, som många fattiga människor tvingades slå sig ner i utmarkerna, där de byggde sig en enkel stuga och odlade små åkrar i den magra jorden. Här levde många människor under mycket knappa villkor

 

Den andra är Greningens stenbro (RAÄ Sörby 50) över Grisslebäcken (kallas även Storebrobäcken) i Väsmestorp i Sörby socken, men vadstället är betydligt äldre. Stenbron, vars konstruktion är en kallmurning av tuktade stenar 0,3 – 0,5 m långa, är 5 m lång, 3 m bred och 1,3 m hög, medan brospannet är 3 m långt och 0,7 m högt.

 

Greningens stenbro i Sörby socken.

 

Intill brovalvet syns de 5 vadstenarna från det gamla vadet i Grisslebäcken.

 

Övre bilden är fotograferad av Gunnar Creutz 2017, som också har givit mig de flesta upplysningarna om Greningens stenarbeten i Sörby socken. Här syns vadstenarna tydligt. Nedre bilden är fotograferad av Harri Blomberg 2020, på bilden syns Gunnar Creutz som guidar artikelförfattaren i Sörby och Floby socknar. Däremot syns knappt vadstenarna på grund av högt vattenstånd i bäcken.

RSS 2.0