Västgöten Johannes Petrus Carlmarks skriverier om Götala 1869.

Westergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1869. Detta vackra inbundna exemplar finns på Västergötlands museum i Skara.
 

I Westergötlands Fornminnesförenings Tidskrift, första häftet finns den intressanta artikeln Om Tingshög m. m. vid Göthala. Författare var domkyrkosysslomannen i Skara vid namn Johannes Petrus Carlmark (1779-1870), som var 90 år gammal då den publicerades. Utgivare av det första numret av tidskriften var Claës Johan Ljungström (1819-1882) och Berlingska boktryckeriet i Lund 1869, och artikeln hittas på sidorna 11-13. C J Ljungström var initiativtagare till Västergötlands fornminnesförening och dess förste sekreterare. Carlmark skriver om tingshögen i Götala 1869:

 

Peter Höög studerar en informationsskylt vid Tempelbacken i Götala, den 28 juni 2016.

 

Några famnar vester om den väg, som går fram till Göthala träffas en sandkulle, som i omkrets håller vid pass 250 steg. Ofvantill är den beväxt med några ekar, emellan hvilka finnas åtskilliga granitblock, som mot öster bilda en större oval krets af 9 stenar, hvilken håller i längd 18 och i bredd 12 alnar. (1)

 

Peter Höög står i den stora domarringen på Tempelbacken i Götala, den 28 juni 2016.
 
Den stora domarringen på Tempelbacken i Götala, den 4 juli 2016.

 

Den stora domarringen på Tempelbacken i Götala, den 6 juli 2016. Kulturmarksarbetare har dagen innan röjt gravfältet.
 
Den stora domarringen på Tempelbacken i Götala, den 6 juli 2016. Kulturmarksarbetare har dagen innan röjt gravfältet.
 

Mot vester är en mindre dylik af 7 st. mindre stenar, 11 alnar lång och 9 bred. Uti den förstnämnde äro stenarne af betydligare storlek, än i den senare, så att då i den större en del stenar hålla i höjd 2 alnar och i omkrets 6, träffas i den senare ingen högre än en aln.

 

Den lilla domarringen på Tempelbacken i Götala, den 6 juli 2016.

 

Emellan båda dessa stenkretsar, är en i fyrkant lagd stenhög, hvilken synes vara lemning efter någon byggnad i senare tider.

 

Den fyrkantiga stenformationen på Tempelbacken, den 6 juli 2016, är registrerad som en fyrkantig forngrav - stensättning. Teorier finns om att den skulle vara platsen för själva tinget - en fyrkantig tingsplats, där stockar lades ut i fyrkant, en sed innan man på senmedeltiden började flytta tingen inomhus.
 

Det lärer väl der derföre ej böra betivflas, att denne varit en bland forntidens Tingshögar, och utgjort en betydande Domplats, der nedre Rätten haft sitt säte vid de mindre stenarne, och den öfre vid de 9 större. (2)

Nära intill berörde Hög mot öster är en rund uphöjning, på hvilken en stensättning innesluter en liten plats, af 10 alnars diameter; då desse, fastän till storleken ej obetydlige stenar äro ställde nog oregelbundet, synes som skulle de utgjort fotkedjan eller grundvalen till en Ättehög, hvars öfre del till vägfyllning sedermera torde blifvit bortförd. (3)

 

Tvenne skålgropsstenar intill varandra, ytterligare en tredje bör finnas knappt 120 meter söderöver. Offerstenarna på bilden ligger intill stranden av den forna sjön - Götala mad - vid Tempelbacken i Götala, den 6 juli 2016.
 

Vid foten af meranämnde Kulle på norra sidan ligger en granithäll om 5 alnars längd, på hvars midt finnas tätt intill hvarandra omkring 30 st. urholkningar. Dylike hällar få namn af Blot- eller Offerhällar, emedan efter våra Fornforskares mening, uti desse fördjupningar samlades blodet eller askan efter de vid hedniske offerfesterna dödade djuren. (4) En häll med någre dylike uthuggningar träffas äfven omkring 200 alnar* söder från samma kulle. (* Enhetsmåttet för aln motsvarar 59.4 cm (0,593802 m) och avskaffades nio år efter artikeln publicerades, då metersystemet infördes 1878. 200 alnar motsvarar 118.8 meter, se bildtexten ovan.)

 

Götalas bördiga jord 2016.

 

Då, enligt åskillige Författare, det i Vestgöta Lagen flera gånger omnämnda Allgöta Ting (Ting Aldra Gotha) eller ett Provincial-möte, rörande detta Landskaps särskilda styrelse och des Almoges angelägenheter (5), blifvit hållet vid Göthala (6), förtjenar att tillse, om denna upgift finnes vara grundad på sannolika anledningar.

 

Peter Höög vid Götala herrgård, den 28 juni 2016.

 

Att vinna ledning för omdömet härom, böra rådfrågas både de i våra häfder lemnade underrättelser om dylika allmänna Sammankomster, och de på stället ännu i behåll varande fornlemningar. Enligt dessa var Upsala i äldre den förnämsta Staden inom Svea Rike samt Konungssäte, och vid denna hölls årligen Ting Alldra Svia. (7) Skara var på samma tid den betydligaste inom Vestergötland der Konungar och Jarlar haft deras bostad, hvarföre det troligaste är, att i deras grannskap dylika allmänna Folkmöten blifvit hållna.

 

Peter Höög vid Götala ladugård, den 28 juni 2016.

 

Vid gamla Upsala finnes Tingshög; så äfven vid Göthala nära Skara. Vid Ting Aldra Svia offrades i äldre tider till Afgudarne; att här finnas hedniske offerhällar, är tillförne nämndt.  Härtill kommer, enligt Rhyzelius, man håller före det Vestgöta Lagmän från hedentima bott på Göthala. (8) Detta allt synes, om ej bevisa, åtminstone gifva mycken sannolikhet åt den förmodan, att Allgöta Ting hållits vid Göthala.

 

Fårprataren Peter Höög i Götala, den 28 juni 2016.

 

Utaf de förändringar, som under senare perioderne tilldragit sig med Göthala, känner man följande:

Efter inrättandet af Biskopssäte i Skara, synes ej länge dröjt innan Göthala blef Ecclesiastikstatens tillhörighet, och hölls på berörde Gård år 1241 ett Möte, som bevistades af Ärkebiskopen i Upsala, samt Biskoparne i Linköping, Skara, Strengnäs, Vesterås och Vexiö (9). Sedermera, förmodligen på 1280-talet, såldes nämnde Egendom från Domkyrkan till Konung Magnus Birgersson af då varande Biskopen i Skara Brynolph Algotsson (10), och år 1497 då Riks-Föreståndaren Sten Sture d. ä. nedlade regeringen, lemnades honom Göthala, såsom förbättring på Förläningen. (11) Oftanämnde ställe var under förra hälften af XVII Seclet säte för Landshöfdingarne i Vestergötland, lades derefter vid år 1651 till Vesterviks Grefskap (12), indrogs vid Reductionen efter 1680 till Kronan, och har alltsedan varit Militie- Boställe under Vestgöta Regimente.

 

Får på försöksgården SLU Götala, den 4 juli 2016.

 

Tillägg om Göthala.

Genom bref af den 11 April 1597 uplät d. v. Hertig Carl af Södermanland Göthala Gård, som dittils varit Ladugård till Slottet, till Skara Stad, emot en årlig afgift af 30 R:dr. (Brefvet finnes bland Rådhus Rättens Handl.)

 

Får på försöksgården SLU Götala, den 4 juli 2016.

 

Innan Landshöfdingsätet flyttades till Marieholm, var Kronofängslet på Göthala; och att detta fortfor ännu 1675 ses af Landshöfdingen Gabr. Kurcks bref till d. v. Biskopen i Skara, dat. d. 7 Martii samma år. (Brefvet till Bisk. J. Bazius finns i Skara in orig.)

 

Får på försöksgården SLU Götala, den 4 juli 2016.

 

På Göthala var vid medlet af 1600-talet Djurgård, hvaraf namnet ännu är quar på trakten emellan Skara och Göthala, och visas der grundstenarne till d. v. Djurhuset. Af ett bref från Fältmarskalken Grefve Köningsmarks Commissionair Gudm. Krook dat. d. 3 Juni 1653 ses, att då ännu derstädes funnos 60 st. Hjortar, samt att en Elg der blifvit fälld. (Nämnde bref finnes äfven i Skara in origin.)

 

Detalj ur Götala kungsgårds fredsmilskarta i Skara 1669, ritad av Kettil Claesson Felterus visar djurgården, där det 1653 fanns 60 stycken hjortar, samt berättas att även en älg där blivit fälld. Den sista mer ovanlig än idag. SLU-forskaren Mats Höglund i Uppland skriver i dags datum på ett stort arbete i agrarhistoria om dessa fredsmilskartor som makt- och kontrollinstrument i 1655 års reduktion, där Götala kungsgård får ett förhållandevis stort utrymme. Artikelförfattaren kommer att återkomma till denna fantastiska bild- och informationsskatt som dessa snart 350 år gamla kartor är och innehåller (fredsmilskartorna från Götala 1669 är två) och ser med spänning på agrarhistoriker Höglunds fortsatta gedigna forskning.
 

1)      Om dylike Stensättningar ses en anmärkning i Ödmans Bohus Läns Beskr. S. 145. Jfr. Iduna V. s. 59.

2)      Jfr. Sjöborgs Försök til Nomenclat. för Nord. Fornlemn. s. 184.

3)      Muntligt yttrande af Prof. Sjöborg.

 

Får på försöksgården SLU Götala, den 4 juli 2016.

 

4)      Nordiska Fornlemningar N:o XI af Liljegren och Brunius.

5)      Bilmark om Algötha Ting. Lagerbring Sv. R. Hist 1 D. s. 381.

6)      Palmskölds mscr. Citeras af Vilskman. Nomenclatur af Sjöborg s. 28. Skara St. Beskr. s. 60.

7)      Sturluson, Tom. I s. 477, jfr Lagerbring I. c. s. 379.

 

Får på försöksgården SLU Götala, den 4 juli 2016.
 

8)      Rhyzeli Sviogoth. Munita p. 74.

9)      Diplomatar. Svec. Vol. I p. 296.

10)  Skara Domkyrkas Jordebok mscr.

11)  Geijer. Sv. Folkets Historia. I Del. S. 268 n.

12)  Manuscr. i Stakeska Archivet. V-s Grefskap tillföll nämnde år Riks-Rådet, Fältmarskalken Gr. H. C. Königsmark.

 

Hedersgästerna Ingela och Gisella från Skara, samt Peter från Norrköping, besöker Stora Vadet i Götala, den 29 juni 2016.


RSS 2.0