Avstyckningen av marken till Götala småskola från kungsgården Götala 1883.

Götala småskola är nedlagd sedan 1933, men skolbyggnaden står kvar ännu den 30 december 2019 då bilden ovan fotograferades från Lilla Vadet i Götala och den forna skolbyggnaden används numera som privatbostad. Marken till Götala småskola avstyckades 1883, enligt ett riksdagsbeslut samma år, men då hade småskolan redan verkat i ett års tid. 

 

I ett utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Majestät Konungen i Statsrådet å Stockholms slott den 26 januari 1883, uppläste departementschefen statsrådet Themptander slutligen till justering ett, i överensstämmelse med Kungliga Majestät uppå Statsrådets enhälliga tillstyrkande, den 19 innevarande månad fattade beslut uppsatt förslag till Kungliga Majestäts proposition till Riksdagen, angående avsöndring av jord från indragna militiebostället Götala Nr 1 och 2 i Skaraborgs län. Hans Maj:t Konungen täcktes, enligt Statsrådets tillstyrkande, gilla berörda förslag och skulle i enlighet med samma förslag proposition till riksdagen avlåtas. Närvarande var Hans Excellens Herr Statsministern Greve Posse, Hans Excellens Herr Ministern för utrikesärendena Friherre Hochschild, Statsråden: Loven, von Steyern, friherre von Otter, Hedenstierna, Hammarskjöld, Richert, Themptander och Ryding.

 

Oscar II anno 1883, enligt ett tio kronors guldmynt.

 

Kungliga Majestäts proposition 1883:27 ankom till riksdagens kansli den 3 februari 1883, kl. 3 på eftermiddagen och berörde bland annat avsöndringen av jord från det indragna militärbostället Götala Nr 1 och 2 i Skaraborgs län; given Stockholms slott den 26 januari 1883, då till Kungliga Majestät har följande ansökning ingivits om avsöndring av jord från kronan tillhöriga fastighet i Skara landsförsamling.

I en av Kungliga Majestäts befallningshavande i Skaraborgs län överlämnad ansökning har f. d. överstelöjtnanten B. Mörcke, vilken på tjugoårigt arrende till midfastan 1895 innehar indragna majorsbostället Götala Nr 1 och 2, två mantal i Skara socken och Skånings härad, med åberopande av Skara stads- och landsförsamlings den 10 augusti 1880 fattade beslut att å nämnda boställes ägor uppföra en småskola jämte därtill hörande uthus, samt i egenskap av ledamot i en kommitté, tillsatt för ordnande av Skara stads- och landsförsamlings folkskolebyggnader, anhållit, att från bostället måtte för berörda ändamål få för alltid avsöndras ett av kommissionslantmätaren J. Kolthoff å karta avfatta dt och beskrivet jordområde om 1 kvadratref 24,25 kvadratstänger, motsvarande 7,1 kappland, vilket jordområde, innan detsamma för skolans räkning avröjdes och utjämnades, utgjorts av en oländig grusbacke och i detta skick av bemälde kommissionslantmätare värderats till högst 30 kronor; och har Kungliga Majestäts befallningshavande, med avseende å den till avsöndring ifrågasatta markens ringa vidd och dåliga beskaffenhet samt till undvikande av kostnader för församlingen, ansett sig icke böra gå i författning om upprättande av förslag till årlig avgäld för lägenheten utan hemställt, att den sökta jordavsöndringen måtte beviljas mot det att församlingen för jorden erlade en köpeskilling av 30 kronor, vartill församlingen, enligt vad Kungliga Majestäts befallningshavande upplyst, jämväl förklarat sig villig; varande jordavsöndringen tillstyrkt av Kungliga Majestät och rikets Kammarkollegium.

Detta med vad mera handlingarna i förevarande ärenden innehålla har Kungliga Majestät tagit i övervägande och vill härmed föreslå riksdagen att medgiva att från indragna bostället Götala Nr 1 och 2 må för angivet ändamål till Skara stads- och landsförsamling avsöndras den ovan omförmälda jordrymden av 7,1 kappland, emot skyldighet för församlingen att den 14 mars 1884 till kronan såsom köpeskilling erlägga trettio kronor, ävensom att, när så påfordras, uppföra och underhålla lämpligt stängsel omkring det avsöndrade jordområdet. Kungliga Majestät föreslår riksdagen därjämte, att köpeskillingen för ifrågavarande jordområde må användas på enahanda sätt, som är föreskrivet i avseende å medel, som inflyta vid försäljning av mindre kronolägenheter i överensstämmelse med nådiga brevet den 29 maj 1874.

 

Kungliga Majestäts proposition 1883:27.
 

Riksdagens skrivelse 1883:34, angående avsöndring av jord från indragna militiebostället Götala Nr 1 och 2 i Skaraborgs länblev uppläst och godkänd hos Första jämte Andra kammaren den 9 juni 1883, efter en till riksdagen den 26 sistlidne januari avlåten nådig proposition inhämtats, hade följande ansökning om avsöndring av jord från kronan tillhöriga fastighet blivit till Eders Kungliga Majestäts ingiven, då i en av Eders Kungliga Majestäts befallningshavande i Skaraborgs län överlämnad ansökning hade f. d. överstelöjtnanten B. Mörcke vilken på tjugoårigt arrende till midfastan 1895 innehade indragna majorsbostället Götala Nr 1 och 2, två mantal i Skara socken och Skånings härad, med åberopande av Skara stads- och landsförsamlings den 10 augusti 1880 fattade beslut att å nämnda boställes ägor uppföra en småskola jämte därtill hörande uthus, samt i egenskap av ledamot i en kommitté, tillsatt för ordnande av Skara stads- och landsförsamlings folkskolebyggnader, anhållit, att från bostället måtte för berörda ändamål få för alltid avsöndras ett å karta avfattat och beskrivet jordområde om 1 kvadratref 24,2 5 kvadratstänger, motsvarande 7,1 kappland, vilket jordområde, innan detsamma för skolans räkning avröjdes och utjämnades, utgjorts av en oländig grusbacke och i detta skick värderats till högst 30 kronor; och hade Eders Kungliga Majestäts befallningshavande, med avseende å den till avsöndring ifrågasatta markens ringa vidd och dåliga beskaffenhet samt till undvikande av kostnader för församlingen, ansett sig icke höra gå i författning om upprättande av förslag till årlig avgäld för lägenheten, utan hemställt, att den sökta jordavsöndringen måtte beviljas, mot det att församlingen för jorden erlade en köpeskilling av 30 kronor, vartill församlingen, enligt vad Eders Kungliga Majestäts befallningshavande upplyst, jämväl förklarat sig villig; varande jordavsöndringen tillstyrkt av Kammarkollegium.

I anledning av vad sålunda förekommit har Eders Kungliga Majestät nu föreslagit Riksdagen att från indragna bostället Götala Nr 1 och 2 måtte för angivet ändamål till Skara stads- och landsförsamling avsöndras den ovan omförmälda jordrymden av 7,1 kappland, emot skyldighet för församlingen att den 14 mars 1884 till kronan såsom köpeskilling erlägga trettio kronor, ävensom att, när så påfordrades, uppföra och underhålla lämpligt stängsel omkring det avsöndrade jordområdet. Och har Eders Kungliga Majestät tillika föreslagit, att köpeskillingen för ifrågavarande jordområde måtte användas på enahanda sätt, som vore föreskrivet i avseende å medel, som inflöt vid försäljning av mindre kronolägenheter i överensstämmelse med nådiga brevet den 29 maj 1874. Riksdagen, som emot denna nådiga framställning icke haft något att erinra, har alltså Eders Kungliga Majestät förevarande proposition bifallit. Med undersåtlig vördnad Stockholm den 9 juni 1883.

 

 Riksdagens skrivelse 1883:34.

RSS 2.0