Tänk om västgötarnas tingsplats låg i anslutning till Stora Vadet i Götala?

Tanken är nästan hisnande, men inte min egen utan från en kulturhistorisk inventering av Skara kommun, gjord av Skaraborgs länsmuseum 1983, vari man kan läsa kanske låg götarnas tingsplats i anslutning till vadet och den bebyggelse som måste ha funnits i området öster om Götala.

 

En kulturhistorisk inventering av Skara kommun, från 1983, skapad av Skaraborgs länsmuseum (nuvarande Västergötlands museum) i Skara.

 

För drygt tre decennier sedan utkom en kulturhistorisk inventering av Skara kommun, utgiven av Skaraborgs länsmuseum 1983. Byggnadsinventeringen utfördes av amanuens Thomas Carlquist. Utvärderingen av miljöer och byggnader har skett i samråd med antikvarie Eva Björkman. Analysen av fornlämningsbeståndet utfördes av fil. dr. Åke Hyenstrand, Riksantikvarieämbetet, eftergranskades i fält och bearbetades av förste antikvarie Birgitta Hjohlman. Fotograf av bilder var den förstnämnde Carlquist.

 

Om Götalas fornlämningsområde kan man läsa: 

Fornlämningarna vid Götala är koncentrerade till beteslandskapet. På de stora odlade ytorna i centrum vid gården är eventuella fornlämningar sedan gammalt förstörda. Områdets traditionella tyngdpunkt ligger i väster med de s.k. Tempelbacken som enligt traditionen är götarnas gamla tingsplats. Tempelbacken är ett litet gravfält som domineras av två domarringar.

 

Den största mängden fornlämningar emellertid öster om gården och i anslutning till en bäck. Här finns sammanlagt 43 förhistoriska gravar. De flesta ligger samlade i ett större och ett mindre gravfält nära varandra. Eventuellt har de en gång varit sammanhängande. Bland de få ensamt liggande gravarna finns en stor stensättning med mittröse som kan vara från bronsåldern. De övriga gravarna är från järnåldern. Högar är ett karakteristiskt inslag i området.

 

Utöver de förhistoriska gravarna finns ett gammalt vad, Stora Vadet, i anslutning, i anslutning till några av gravarna i östra området. Vadet kan ha sina rötter i forntiden. Ett lämpligt vadställe kan ha varit en lokaliseringsfaktor för den bebyggelse som hört ihop med gravarna. Kanske låg götarnas tingsplats i anslutning till vadet och den bebyggelse som måste ha funnits i området öster om Götala. (1)

 

När jag har gäster på Taskevadets gravfält i Götala, poängterar jag att arkeologiskt är miljön omkring torpet Stora Vadet, mycket intressant för sin stormannakaraktär och tycker att det är synd att många som skriver om Tempelbacken missar den stora mängden gravar som finns bara 1 km österom den utpekade tings- och kultplatsen för Alla Götars ting. Ett exempel har jag i en kandidatuppsats i arkeologi, skriven vid Stockholms universitet för knappt två år sedan, som jag hade reselektyr på resan till Skara från Göteborg i fredags, vilken belyser Götalas roll under järnåldern. Det var trevlig läsning, men uppsatsen – Skara före Skara. Fanns här en centralplats under järnåldern? – innehåller brister i och med att författaren Patrick Holmene missar den arkeologiska helhetsbilden över Götala och bara upptar Tempelbacken, då han skriver om Götala som plats, men till hans försvar upptar han bland annat arkeologiska platser som Göransberg mellan Götala och Skara, som vanligtvis inte får ett utrymme i översikter av Skaraområdet.

 

Skara före Skara, diskuteras flitigt av kandidaten Holmene i ämnet arkeologi.

 

 

Holmene skriver: 

Göransbergsfynden dateras till järnåldern, folkvandringstid enligt Wideen. I en grav ska man ha hittat: ett krossat lerkärl av fin kvalitet, ytan är svart till färgen och ornerad med horisontella och vinkelställda linjer och med grupper av små gropar. Två krukskävor. Två korsformiga spännen av brons. Två fragment av korsformiga spännen. Tretton bärstenspärlor. Långt föremål av järn, oklart om detta är ett vapen eller verktyg, föremålet beskrivs vara rostskadat. Fragment av ett skaft till en järnkniv. Vid en senare undersökning hittades två bärnstenspärlor till i denna grav. Vid en annan utgrävning av Göransberg så hittades: fyra järnfragment, två brons fragment och tre krukskärvor. Förekomsten av bl.a. svärd, bärnstenspärlor, ornerade lerkärl, spännen av brons samt järn och bronsfragment som har hittats i Göransberg kan indikera på att individer av hög social status ligger begravda här. (2)

 

Holmene upptar också fornlämningsplatsen Järnsyssla och Djurgårdsängsskatten, så därför kandidatuppsats ger jag gett den godkänt och tycker att den är läsvärd, ges sällan mer tid för studenterna att göra större fördjupningar. När man skriver platsrelaterad arkeologi bör man även besöka platserna man skriver om. Det som är ytterligare ett plus är att han såsom jag antar att Skara med omnejd redan under förhistorien var en centralplats.

 

Beskrivning från 1983 (Inventeringsrapporten, sidan 103): Götala. F.d överstebostället vid Västgöta regemente. En lång allé leder fram till gården, där corps-de-logiet från 1886 ligger i ett karakteristiskt ålderdomligt läge på en liten kulle. Huset är slätputsat vitt med gröna snickerier och rödmålat tak av falsad plåt, vilket var vanligt på större manbyggnader i slutet av 1800-talet. Magasinet från samma tid är byggt i två våningar, rödfärgat och försett med vällingklocka. På Götala stod tidigare de 1700-talsflyglar som 1966-1967 flyttades till Kråks herrgård i Skara. (Jämförelse av två våningarsmagasinet mellan åren 2016 och 1983.)
 

Den ovanstående kulturhistoriska inventeringen, som jag inledde dagens blogg med upptar också Göransberg:

Området öster om Skara stad har en del fornlämningar fördelade på några mindre koncentrationer. En sådan ansamling ligger mellan Göransberg och Skinntorp i ett delvis uppodlat område, delvis är där skog. Fornlämningarna består av 15 förhistoriska gravar, varav 5 ligger samlade till ett litet gravfält. Samtliga gravar är från järnåldern. Ett litet gravfält vid Göransberg, som undersöktes och karterades 1932, har sedan förstörts. Det tillhör folkvandringstiden, ca 400 e. Kr. Området har alltså varit rikare på fornlämningar än de som nu finns kvar. (3)

 

Fornsök berättar om RAÄ Skara 64:1 vid Göransberg:

 

Gravfält, överlagrat, ca 30x25 m (NV-SÖ), bestående av 7 runda eller närmast runda stensättningar, varav 1 osäker, ca 4-5 m diam och ursprungligen intill 0,3 m h. En stensättning är undersökt och återställd av G-A Hellman 1932. Fynden utgjordes av 1 svärd, pärlor, lerskärvor, järn och bronsfragment. Idag (1984) syns inga rester av gravfältet, då platsen utgörs av gårdsplan och trädgård. Stensättningarnas ovan mark belägna delar är sedan 1930-talet borta, men enligt G-A Hellmans beskrivning och kartan finns anledning förmoda att gravar och fynd finns kvar under markytan.

 


 

 

1)      Område 16. Götala – fornlämningsnivå. Ek. kartblad 8D 5C, d, Skara kommun, kulturhistorisk inventering. Skaraborgs länsmuseum 1983, sidan 97.

2)      Patrick Holmene, Skara före Skara. Fanns här en centralplats under järnåldern? Stockholms universitet, kandidatuppsats i arkeologi, ht 2014, sidan 11

3)      Område 17. Mosstorp m.fl. – fornlämningsmiljö. Ek. kartblad 8D 4C, 5C, Skara kommun, kulturhistorisk inventering. Skaraborgs länsmuseum 1983, sidan 98.


En familjeannons från Götala i Aftonbladet 1836.

Man hade ett stort bröllop på överstebostället Götala den 23 september 1836, då Henrietta Carolina Mathilda Adlercreutz (1816-1840) och kaptenen vid Bohus läns regemente Georg Arsenius vigdes samman i hennes föräldrahem strax utanför Skara.

 

Det sjette Aftonbladet, lördagen den 15 October 1836, nr 14, sid 1.
 

VIGDE I LANDSORTERNE: Kaptenen och RegementsQvartermästaren vid Bohusläns Regemente, G. Arsenius och Fröken M. Adlercreutz, på Göthala Kongsgård, den 23 September.

 

Georg Arsenius blev sedermera överstelöjtnant vid Bohus läns regemente. Äktenskapet blev relativt kort, då Mathilda Adlercreutz avled redan 1840. Hon kom att begravas på Gamla kyrkogården i Skara, tillsammans med sin far Gustaf Magnus Adlercreutz (1775-1845) och mor Margareta Elisabeth Charlotta von Arbin (1778-1836). Gravstenen finns ännu att bese.

 

Harri Blomberg vid finländaren Adlercreutz familjegrav i Skara, den 22 juli 2013. Gustaf M. A. bebodde kungsgården Götala i ett kvarts sekel på 1800-talet.

Dagens Nyheter meddelar att lantmannen inte kan få ett lån, förrän friherre Fock på Götala har betalat Satan sina skulder.

Hvarjehanda nyheter ur Dagens Nyheter 1873-02-26, sidan 3.

 

Kristian Kull* låg ständigt i trakasserier med biskop Weideman**; ingendera kunde rätt förlikas med den andre, och den förstnämnde hade alla påhitt för att förarga den senare. En gång hade Kull narrat en beskedlig landtman, som var i bryderi för penningar, att skrifva till djefvulen och anhålla om ett lån. Denna papperslapp sattes nattetid i nyckelhålet till kyrkan. Den försvann, men i dess ställe fanns en annan lapp instucken i samma nyckelhål, såsom svar åt lånesökanden. Denna lapp var skrifven med rödt bläck och af innehåll, att några pengar icke kunde fås, förrän biskop Weideman och friherre Fock på Göthala betalt satan sina skulder. Lappen, som föll i biskopens händer, förrådde, ehuru stilen var förvänd, Kulls hand, och han blef uppkallad till hrr consistoriales. Inkommen i sessionsrummet, antog han en trotsande hållning, der han stod vid ändan af det långa svarta bordet. Under det konsistoriinotarien var sysselsatt med uppläsandet af anklagelsen, betraktade Kull, hållande händerna bakom ryggen och smått knäppande med fingren, väggarne i salen, hvarifrån reveteringen nedfallit. – ”Nå”, röt biskopen slutligen ”hör direktören inte på hvad som uppläses, eller hvad tänker herrn på!” Kull spände sina ögon genomborrande i biskopens och genmälde temligen skarpt: ”Jo, jag funderar på att konsistorium behöfde rappas”. Derpå aflägsnade han sig.

 

 
Nyckelhål från 1800-talet.

 

*) Christian Kull (1765—1815) var domkyrkoorganist först i Skara och från 1813 i Göteborg och gjorde sig känd genom sin slagfärdighet och sina upptåg.

**) Skåningen Thure Weidman (1744-1828) hade professur i teologiska fakulteten vid Lunds universitet, tills han 1789 utnämndes till biskop i Skara stift. Hans skrifter inskränker sig nästan uteslutande till disputationer av teologiskt och filologiskt innehåll. Han dog den 15 augusti 1828 på Brunsbo biskopsgård.


RSS 2.0