Fortsatta funderingar om tingsplatser i Götaland.

Barnlek vid domarringen Bredesten i Norrköping.
 

I oktoberbloggen 2015 avrundade jag med att berätta om den märkliga domarringen Bredesten vid Galgberget i Norrköping, som med stor sannolikhet var Lösings härads tingsplats, dit Norrköping inledningsvis tillhörde. Den kan jämföras med Tempelbacken i Götala, som anses vara platsen för Alla Götars Ting och är därmed knuten till staden Skara. Götala låg i Skara landsförsamling, vilken uppstod efter reformationen, men hade under medeltiden en egen kyrka och var Skarabiskoparnas första kända boställe under äldre medeltid.

 

Studiet av skålgroparna på Tempelbacken i Götala. Bild av Harri Blomberg. 
 

Tempelbacken i Götala har nästan en lika händelserik historia såsom fornminnesplats, som domarringen Bredesten vid Galgberget i Norrköping, och besöktes redan på 1800-talet av samtidens fornforskare, såsom Pehr Arvid Säve 1862 och Oscar Montelius 1883 med flera, men ännu i modern tid söker sig verksamma arkeologer och historiker sig till Tempelbacken på landsbygden i Götala, alldeles öster om Skara. Ett exempel finner vi i arkeologen och historikern Mats G. Larsson, som under de sista åren av 1900-talet bevistade Skara och såg dess samband med Götala och Järnsyssla. Han skriver i boken Svitjod, resor till Sveriges ursprung:

 

Nu, på 1000-talet, träder alltså äntligen en verklig huvudort fram i Västergötland – Skara, den plats som enligt Snorre Sturlasson var säte för Ragnvald Jarl i början av samma sekel. Snorre kallar den för en handelsplats, och som sådan betecknas den också i en annan isländsk saga. Vi kan ana samma mönster som vid Birka; en plats för handel och kanske hantverk under överhöghet och i skydd av en mäktig hövding. Men till skillnad från i Mälardalen var det inte sjövägarna som bestämde var den skulle ligga. För västgötarna, inlandsfolket, var landsvägarna viktigare, och sett från den synpunkten låg lika Skara lika centralt i västgötabygden som Birka i svealandskapen. När man vandrar omkring i dagens Skara är det svårt att känna historiens vingslag. Det är i stort sett bara gatunätet och den på 1800-talet restaurerade domkyrkan som finns kvar av den medeltida staden. Vid grävningar kommer det dock ibland fram föremål, som bestyrker de gamla uppgifterna om att här har varit en handelsplats på vikingatiden. Och inte långt från staden finns åter ett par ortnamn som ger antydningar om traktens betydelse under forntiden.

 

Studiet av skålgroparna på Tempelbacken i Götala. Bild av Harri Blomberg.

 

Den ena är Järnsyssla, tolkat som ”jarlens distrikt”, och det andra Götala, som troligen betyder ”götarnas helgedom”. Till den senare platsen har många forskare velat förlägga ”alla götars ting”, den plats där Västergötlands lagman skulle döma kungen till hans ämbete när han kom ridande på sin eriksgata. Men inga storslagna monument bekräftar platsens betydelse; en stensättning och ett par så kallade domarringar – troligen gravar – är allt som återstår. (Mats G. Larsson, Svitjod, resor till Sveriges ursprung. Atlantis (Stockholm) 1998:163-164.)

 

Tempelbacken i Götala. Bild av Harri Blomberg.

 

Mats G. Larsson har missat att i Götala finns mycket fler fornminnesplatser än Tempelbacken, exempelvis Stora Vadets gravfält med kompletterande forngravar och gravfält i Götala hage, belägen vid vadstället i Götala. Vägarnas sträckning och därmed samlingsplatsernas belägenhet kom till en början att bestämmas av möjligheten att ta sig över de samtida vattendragen, vilka idag kan vara svåra att hitta då landskapet har förändrats mycket sedan 1000 år.

 

Stora Vadets gravfält i Götala. Bild av Harri Blomberg. 

 

Oavsett Mats G. Larssons analys, visar ovanstående text att han har besökt Götala, vilket visar Tempelbackens vikt såsom traditionsplats för Alla Götars Ting, men det finns faktiskt även samtida historiska dokument som åtminstone omkring 1230 utpekar Skara som platsen för Alla Götars Ting, även om Götala inte nämns som plats. Detta dokument är ett lagmansbrev från ca 1230 för Gudhems kloster, som omtalar att en gränsläggning mot en allmänning kungjorts av lagmannen på tinget i Skara inför alla västgötar.

 

Stora Vadets gravfält i Götala. Bild av Harri Blomberg.

 

Det handlar alltså om när G. såsom Västergötlands lagman och tillika häradshövding i Kåkinds härad som sannolikt år 1230 (det bör noteras att Eskil var västgötalagman år 1229 och Folke år 1231, så rollen som lagman verkar ha skiftat flitigt mellan de lagkunniga i landskapet under dessa år) tillkännager att man beträffande systrarnas i Gudhem ägogränser i ”spanahwltu” (Spånhult i Grevbäcks socken, norr om Hjo) vid häradstinget i Kåkind, dit Grevbäcks socken tillhörde, beslutat att fiskebäcken ”creplyng” och en markremsa invid sjön Vättern, vilken i bredd motsvarar avståndet mellan bron över nämnda fiskebäck och gårdens egen bäck, skulle vara deras egendom, och att han vidare vid tinget i Skara inför alla västgötar kungjort och lagenligt dömt att systrarna skulle äga gods av sådan och så stor utsträckning. Det är för övrigt samma Spånhult som omnämns i kung Erik Eriksson läspe och haltes (1216-1250) medeltidsbrev daterat på biskopsgården i Götala 1246. Medeltidsbrevet från 1230, som omnämner alla götars ting i Skara ser ut enligt följande latinska skrivelse:

 

G. uesgotorum legifer. & prolucutor de prouincia kakynd. Vniuersis apud quos presens scriptum innotuerit Salutem. Cum displiceret quibusdam sorores de Gudhem predia sua. spanahwltu in latitudine communium prediorum prouincie kakynd amplificasse. consilio sapiencium. in prouinciali placito conueniencium. stabiliuimus. quod riuulum piscacionis. creplyng. & tantam latitudinem terre iuxta stagnum. quanta est inter pontem predicti riuuli. & riuulum ipsius mansionis essent libere possessure. & huic stabilitati prouinciales omnes astantes assensum adhibuerunt & fauorem. Denunciauimus eciam in scarensi placito. coram omnibus uesgotis. & legitime iudicauimus. quod predicte sorores. tali & tanta prediorum latitudine fruerentur possidenda. Huius rei gracia rogamus omnes in christo fideles. & ueritatis amatores. quatinus si quis fortuitu predicta predia sororum iam sepius dictarum calumpniatus fuerit. bilinguium & inuidorum relatui non credalis. sed presentis scripti testimonio. inuiolabiliter conseruando. Valete. (Liljegren, Johan Gustaf, DS 836 Svenskt diplomatarium: Åren 817 - 1285, Volym 1. Stockholm 1829, sid 692-693.)

 

Tempelbacken och Götalamadet. Bild av Harri Blomberg.

 

I Äldre Västgötalagens Rättlösabalk, omnämns nyss nämnda alþragøtæ þíng, men det framgår inte om platsen är ambulerande eller om Götala alternativt Skara är platsen för densamma?

 

Sveær egho konong at taka ok sva vrækæ · han skal mæþ gíslum ovan fara ok í ·østrægøtland · þa skal han sændí mæn híngæt tíl aldragøta þíngs · þa skal laghmaþær gíslæ skíptæ · tua sunnan af landí · ok tua norþæn af lanþe · síþan skal aþra fíuræ mæn af landí gæræ med þem · þer skulu tíl íunæbækær · motæ faræ · Østgøta gísla skulu þíngat fylgíæ ok víttní bæræ at han ær sva ínlændær sum lægh þerræ · síghíæ · þa skal alþragøtæ · þíng í gen hanum næmnæ þa han tíl þíngs kombær þa skal han síc allum gøtom trolekæn sværíæ at han skal eígh ræt lægh a landí varu brytæ · þa skal lagmaþær han fyrst tíl konungs dømæ ok síþen aþrír · þer · ær han biþær · K · skal þa þrim mannum friþ giuæ þem ær eig hava niþingsværk giort.

 

I handskriften B 59 börjar ovannämnda fornsvenska text vid det målade S:et, där det står Svearna äga taga konung och likaså vräka.
 
Fornsvenska texten menar i alla fall vid kungaval utlyses ett alla götars ting för den nyvalde kungen när han kommer till Västergötland. Då skall han svära inför alla västgötar att han ej skall bryta rätt lag i vårt land. Då skall Lagmannen först utnämna honom till konung och sedan de andra som han ber. Konungen skall sedan ge frid åt tre män som inte ha gjort nidingsverk.
 
Stora Vadets gravfält i Götala. Bild av Harri Blomberg.

 

Det kan nämnas att Eskil Magnusson (ca 1170 -1227), var enligt Västgötalagens lagmanslängd författare till Äldre Västgötalagen och till skillnad mot de efterträdande lagmännen, verkar han suttit ganska länge på sin post. Han var son till Magnus Minnisköld i dennes första kända äktenskap och således halvbror till Birger jarl. Eskil gifte sig omkring 1217 med Kristina Nilsdotter Blake, som var dotterdotter till Erik den helige och änka efter den norske jarlen Hakon galen. Eskil Magnusson framträder i skriftliga dokument redan i slutet av Knut Erikssons regeringstid. Han var lagman i Västergötland senast från 1217. Under 1220-talet första år deltog han i förhandlingar med den norske kungen Håkon Håkonsson gällande Ribbungarnas användande av Värmland som basområde för plundringståg in i Norge. Baneret som kung Erik Knutsson av Sverige fört i slaget vid Gestilren förvarades hos Eskil Magnusson i Skara, som år 1219 överlämnade det som hedersgåva till den gästande isländske lagmannen Snorre Sturlasson.

 

Stora Vadets gravfält i Götala. Bild av Harri Blomberg.

 

Tingens, häradens och landslagens utveckling är intressant, då efterhand som uppodlingen fortgått och byar och bygder kommit närmare varandra, har större enheter bildats. Det för en bygd gemensamma judiciella och administrativa organet blev tinget, som under hednisk tid även hade en viktig uppgift i kultsammanhang. De olika landen, som sålunda uppstod, kom att i det närmaste sammanfalla med de senare lagsagorna. Dessa delades i härader (hundare i Mälardalen, men ersattes även där under senmedeltiden med häradsbegreppet). Härads- och hundaresindelningarna, som förmodligen båda införts väsentligen av militära skäl, har även fått betydelse för kult och rättväsen. På östkusten fanns även skeppslag, enligt samma princip. Från och med Magnus Erikssons landslag vid 1300-talets mitt infördes benämningen härad i hela det svenska riket (Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk historia 1, Scandinavian University Books / Esselte Studium 1978:117).

 

Götalamadet vid Tempelbacken i Skara. Bild av Harri Blomberg.

 

Det finns stora likheter med tings- och offerplatsen Bredesten i Norrköping och Götala vid Skara, båda har domarringar, en offermosse (Helgemosse jämte Götalamadet), skålgropar (på Såpkullen jämte Tempelbacken).

 

Karta över tings- och offerplatsen vid Bredesten i Norrköping.

 

Offerseden i sjöar och mossar som var vanligt alltsedan tidigneolitikum till stora delar av järnåldern, även om den kom att överges för nya offertraditioner i lundar och i hallar under slutet av forntiden, men namnen för den gamla kulten levde kvar länge, exempelvis finns Helgemosse och Helgeberg (betyder Helige mossen och Helige berget) vid Bredesten i Norrköping, utritade redan på 1600-talskartorna (åtminstone Helligh Måssan finns med på lantmätare Jean de Rogiers karta av Norrköpings södra stadsägor från 1636, intilliggande Helgeberg har också funnits i stadens fastighetsbeteckningar och den muntliga traditionen, men mer om det framledes) och Bredesten är känd redan i stadens medeltida dokument, vilken jag ska presentera mer utförligt i december månads blogg.

 

Domarringen och rättareplatsen på Jacob Wernsteens karta över Norrköpings jordar från åren 1695-1700.

 

Avslutningsvis kan nämnas att domarringarna är en säregen gravform med viss tyngdpunkt under folkvandringstiden. Att domarringar är gravar är helt klart, men möjligt är ju att vissa av de mest monumentala har haft samband med rättskipning, såsom av traditionen utpekade Tempelbacken i Götala och enligt de historiska källorna Bredesten i Norrköping, men fler exempel finns.

 

Månbild, tagen från domarringen Bredesten. Införd i Norrköpings Tidningar den 19 januari 1954.

 

Alldeles sydväst om Linköping nära Slaka kyrka, finns en av traktens mest monumentala domarringar, med sex stora, resta stenar, som är rester av en betydligt större samling. Även på flera andra håll i området förekommer domarringar, dock av mera blygsamma dimensioner. Tingsplatsen vid Slaka kyrka är känd sedan 1400-talet, och avrättningsplatsen påstås ha funnits strax söder om den stora domarringen, såsom Bredesten i Norrköping (Damell, David, Linköpings historia 1. Från äldsta tid till 1567. Linköpingsbygden under förhistorisk tid, av. Linköping 1976, sidan 34).

 

Domarringen vid Slaka kyrka, den 2 april 2011. Ett foto av Arland på Wikimedia Commons. RAÄ-nummer Slaka 69:1 är en domarring, 21-22 m i diameter, ursprungligen bestående av 9 resta stenar, varav 7 återstår av vilka 6 är resta. De resta stenarna av gråsten är 1,2-1,9 meter höga, 1,4-2 meter breda och 1,1-1,4 meter tjock. De står nu på ett inbördes avstånd av 4-10 meter, vanligen 4-6 meter. En sten i ÖSÖ är söndersprängd, nu 1,2 x 0,5 meter och 0,4 meter hög. Två stenar saknas i N och SÖ. Mellan de två nordligaste stenarna är ett stort antal odlingssten, i övrigt är marken runtomkring och inne i domarringen uppodlad. Enligt Nordenskjöld, som beskriver området enligt nuvarande avseende, hade dessförinnan en mindre domarring tagits bort SÖ om denna.
 

 
Stora Vadets gravfält i Götala. Bild av Harri Blomberg.

Kommentarer
Postat av: Agneta Svedling

Hej och tack för mycket intressant läsning!

Trots att jag är infödd och bott på Såpkullen i massa år har jag aldrig hört namnet Bredesten på Domarringen men man blir aldrig för gammal att lära sig nya saker.

Svar: Hej Agneta och tack för en fin kommentar, ska nu sätta mig ned och sammanfatta det jag vet om Bredesten, så i början av december ska jag i denna blogg publicera en ganska intressant historia och ska då dessutom förklara namnet Bredesten... Och visst är det så att det ständigt finns en ny kunskap där ute att hämta, ska nästa gång även visa en intressant sak med stenarna som man ser på gamla foton, men som sagt... i kommande decemberblogg... som specifikt handlar om denna märkliga plats... fredad i århundraden. Ha en fin helg! Med vänliga hälsningar från ett snöfritt Göteborg! Harri Blomberg
Harri Blomberg

2015-11-19 @ 12:32:37

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0